Oak Barrel Alternatives

Instead of using an oak barrel for wine making, use these other oak barrel alternatives, including oak cubes and oak chips.